မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၅)
အထွေထွေ

၁၆။    အောက်ပါတို့ကို နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမူများနှင့်အညီ ကော်ပိုရေးရှင်းက သတ်မှတ်ရမည် -
    (က)    အာမခံထားသည့်အတွက် ပေးရမည့်နှစ်စဉ် ပရီမီယံနှုန်းများ၊
    (ခ)    ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်ကို အကြောင်းပြု၍ပေးရမည့် အပိုပရီမီယံနှုန်းများ၊
    (ဂ)    ကျန်းမာရေးကို အကြောင်းပြု၍ပေးရမည့် အပိုပရီမီယံနှုန်းများ၊
    (ဃ)    ပေါ်လစီတခုအတွက်အမ်းငွေများ၊
    (င)    ပေါ်လစီချေးငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းများ၊
    (စ)    ပေါ်လစီတန်ဘိုးလျော့ငွေများ။

၁၇။    ပေါ်လစီ ပျောက်ဆုံးလျှင် ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းက သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းနှင့်အညီ မိတ္တူထုတ်ပေးရမည်။

၁၈။    အာမခံထားသူသည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကို ပြောင်းလွှဲသတ်မှတ်လိုလျှင် ကော်ပိုရေးရှင်း ကသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းနှင့်အညီ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။

၁၉။    ပေါ်လစီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွင့်အရေးများ၊ စည်းကမ်းချက်များကို ရှိရင်းစွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ ကော်ပိုရေးရှင်းက သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၂၀။    ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပါ ပြဌာန်းချက်တခုခုကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သည့်အတွက် ပေါ်လစီပျက်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခြင်းကိုတင်ပြပါက ကော်ပိုရေးရှင်းသည် လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်၍ ရှိရင်းစွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.