မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

၁။    ဤဥဒေကို မြန်မာ့အာမခံဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။    ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည် -
(က)    မြန်မာ့အာမခံ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တည်ထောင်သည့် မြန်မာ့အာမခံကို ဆိုသည်။
(ခ)    အာမခံလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၁ တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အာမခံလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(ဂ)    အသက်အာမခံ ဆိုသည်မှာ အသက်အာမခံစာချုပ်အရ ရထိုက်သော တောင်းခံငွေအား ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ယူခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဃ)    အထွေထွေအာမခံ ဆိုသည်မှာ အသက်အာမခံမှအပ အခြားအာမခံအမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံစာချုပ်များအရ ရထိုက်သော တောင်းခံငွေ များအား ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ယူခြင်းကို ဆိုသည်။
(င)    တစ်ဆင့်အာမခံ ဆိုသည်မှာ အာမခံသူက မိမိတာဝန်ယူထားသော အာမခံအားလုံး ကိုသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသော်လည်းကောင်း အခြားအာမခံ သူထံတွင် ထပ်ဆင့်အာမခံထားခြင်းကို ဆိုသည်။
(စ)    ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဆ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့အာမခံ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.