မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၃)
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၅။    အစိုးရသည် -
(က)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို အစိုးရဌာန အကြီးအကဲများနှင့် သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများ ပါဝင်စေလျက် ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(ခ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။
(ဂ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ သက်တမ်းအတွင်း မည်သည့်ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်ကိုမဆို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်စွက်ခန့်ထားခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၆။    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဤဥပဒေပါ မြန်မာ့အာမခံ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ အာမခံ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရမည်။

၇။    အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သည် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၈။    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် မြန်မာ့အာမခံ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများပါဝင်စေလျက် ကော်မတီ များကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ယင်းကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကိုသတ်မှတ်ပေးရမည်။

၉။    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် အညီ ခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

၁၀။    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဌသည် -
(က)    မြန်မာ့အာမခံကိုယ်စား သဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ စာချွန်လွှာများနှင့် အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်များကို လက်မှတ် ရေးထိုးရန်အတွက် လည်းကောင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိစေရမည်။
(ခ)    မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များအနက် အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မြန်မာ့အာမခံ၏ အရာရှိများအား လွှဲအပ်နိုင်သည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.