မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၄)
အာမခံလုပ်ငန်းများ

၁၁။    မြန်မာ့အာမခံသည် အောက်ပါအာမခံလုပ်ငန်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည် -
(က)    အသက်အာမခံ၊
(ခ)    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ၊
(ဂ)    အထွေထွေနစ်နာဆုံးရှုံးမှုပေးလျော်ရန်အာမခံ၊
(ဃ)    မီးအာမခံ၊
(င)    ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ၊
(စ)    ရေကြောင်းကိုယ်ထည်အာမခံ၊
(ဆ)    လေကြောင်းအာမခံ၊
(ဇ)    အင်ဂျင်နီယာအာမခံ၊
(စျ)    အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ၊
(ည)    ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့အာမခံ၊
(ဋ)    ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ၊
(ဌ)    ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံ၊
(ဍ)    သမာဓိအာမခံ၊
(ဎ)    ခရီးသွားအာမခံ၊
(ဏ)    ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ၊
(တ)    အခြားအာမခံအမျိုးအစားများ၊
(ထ)    ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်သောအာမခံများ။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.