မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

၁။    ဤနည်းဥဒေများကို အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။    ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ၌ ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည် -
(က)    အဆိုပြုသူ ဆိုသည်မှာ အသက်အာမခံထားလိုကြောင်း အဆိုပြုသူကို ဆိုသည်။
(ခ)    အာမခံထားသူ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများအရ အသက်အာမခံထားသူကို ဆိုသည်။
(ဂ)    ပေါ်လစီ ဆိုသည်မှာ ပေးသွင်းသောပရီမီယံကို အကြောင်းပြု၍ အသက်အာမခံ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ)    ပရီမီယံ ဆိုသည်မှာ အာမခံကြေးအဖြစ် တလုံးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အရစ်ကျသော်လည်းကောင်း ပေးသွင်းသောငွေကိုဆိုသည်။
(င)    စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့်နှစ်အတိုင်း ပရီမီယံပေးသွင်း ပြီး၍ အတည်ဖြစ်ပြီးနောက် ပရီမီယံဆက်လက်ပေးသွင်းရန်မလိုသော ပိတ်ထားသည့် ပေါ်လစီကိုဆိုသည်။
(စ)    အမ်းငွေ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့်နှစ်အတိုင်း ပရီမီယံပေးသွင်းပြီး၍ အတည် ဖြစ်ပြီးသော ပေါ်လစီတခုပေါ်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်များကို စွန့်လွှတ်သည့်အတွက် အာမခံထားသူအား လက်ငင်းပြန်အမ်းသောငွေကို ဆိုသည်။
(ဆ)    တန်ဘိုးလျော့ ဆိုသည်မှာ ပေါ်လစီသက်တမ်း မစေ့မီထုတ်ယူလိုလျှင် အာမခံ တန်ဘိုးကိုလျော့၍ အာမခံထားသူအား ထုတ်ပေးသောငွေကိုဆိုသည်။
(ဇ)    ဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ အဆိုပြုသူကို ဆေးစစ်သော မှတ်ပုံတင်ရပြီး ဆရာဝန်ကို ဆိုသည်။
(စျ)    လစာ ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရရှိသည့် အပိုစရိတ်ကြေးငွေမပါသော လစာ လုပ်ခကိုဆိုသည်။
(ည)    ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ စစ်သည်မှအပ နိုင်ငံတော်၏ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကို ဆိုသည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.