မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၂)
လစာအလိုက်ထားရမည့်အာမခံငွေ

၃။    ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အနည်းဆုံးပေါ်လစီတခုထားရှိရမည်။ တစ်ခုထက်ပို၍လည်း ထားရှိ နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်ပရီမီယံသည် လစာ၏ တစ်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်နှုန်းထက် မကျော်လွန်စေရ။ ဝန်ထမ်းတဦး၏ လစာအလိုက် အနည်းဆုံး ထားရှိရမည့် အာမခံငွေသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -    
    (က)    လစာကျပ် ၅၀၀ မှ အထက်    ကျပ်    ၈၀၀၀
    (ခ)    လစာကျပ် ၄၀၁ မှ ၅၀၀ အထိ    ကျပ်    ၇၀၀၀
    (ဂ)    လစာကျပ် ၃၀၁ မှ ၄၀၀ အထိ    ကျပ်    ၆၀၀၀
    (ဃ)    လစာကျပ် ၂၀၁ မှ ၃၀၀ အထိ    ကျပ်    ၄၀၀၀
    (င)    လစာကျပ် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိ    ကျပ်    ၁၀၀၀

၄။    အာမခံထားသူ၏လစာတိုးလာပါက နည်းဥပေဒ ၃ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ်တိုး အာမခံထားရှိရမည်။

၅။    အာမခံထားသူသည် လစာလျှော့ခြင်းခံရသဖြင့် ပေးသွင်းနေကျပရီမီယံကို ဆက်လက် မပေးသွင်းနိုင်လျှင် လစာနှင့်အချိုးကျသည့်အာမခံငွေကို လျော့နိုင်သည်။ လျှော့လိုလျှင် မူလ အာမခံငွေထဲမှ လျှော့ငွေကို စာရင်းပိတ်ပေါ်လစီအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အမ်းငွေကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.