မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၉)
အထွေထွေ

၃၅။    မြန်မာ့အာမခံသည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့် မိမိက လျော်ကြေးပေး၍ သိမ်းယူထားပြီး ဖြစ်သော အဆောက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းများနှင့်ယာဉ်များကို ဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည်။

၃၆။    နိုင်ငံတော်ကဖြစ်စေ၊ မြန်မာ့အာမခံကဖြစ်စေ အာမခံပေါ်လစီရှင်ပေါ်တွင် တင်ရှိသော ကြွေးမြီမှတစ်ပါး ပေါ်လစီရှင်က ခံယူသည့် အခြားကြွေးမြီ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီတာဝန်တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ ပေါ်လစီရှင်သို့ ထုတ်ပေးရမည့်ငွေများကို မည်သည့်တရားရုံးကမဆို ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ တရားမကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အမိန့် သို့မဟုတ် ဒီကရီချမှတ်၍ ဝရမ်းမကပ်ရ။

၃၇။    မြန်မာ့အာမခံသည် အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်းပိုင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန်တာဝန်တို့အပြင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုပါ ဆက်ခံရမည်။

၃၈။    အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေအရ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ချုပ်ဆို ခဲ့သည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ စာချွန်လွှာများ၊ အာမခံပေါ်လစီစာချုပ်များသည် မြန်မာ့အာမခံက ပြုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် ချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ စာချွန်လွှာများ၊ အာမခံပေါ်လစီ စာချုပ်များဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၉။    အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားရှိသည့် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့သည် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား တာဝန်ဝတ္တရားများ လွှဲအပ်ပေးသည့် နေ့အထိ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိစေရမည်။

၄၀။    အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

၄၁။    ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် -
(က)    ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊
(ခ)    ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့အာမခံသည် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင် သည်။

၄၂။    အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ (၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀)ကို ဤဥပဒေ ဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (ပုံ) သန်းရွှေ
                                                                                                                                                                                                            ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
                                                                                                                                                                                                                 ဥက္ကဌ
                                                                                                                                                                                         နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.