မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်

၁။    ဤနည်းဥဒေများကို သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။    ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် မြန်မာ့အာမခံဥပဒေ၌ ပါရှိသည့် အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည် -
(က)    သူတစ်ပါး ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများအရ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံထားသူ နှင့် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလက်ခံသူမှအပ ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။
(ခ)    စက်တပ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်အားကိုဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖြစ်စေ၊ အခြားစွမ်းအင် တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ အသုံးပြု၍ မောင်းနှင်ရွေ့လျားနိုင်သော ယာဉ်နှင့်ယန္တရားများကို ဆိုသည်။
(ဂ)    အာမခံထားသူ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများအရ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ အတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းထားသူကို ဆိုသည်။
(ဃ)    ပရီမီယံ ဆိုသည်မှာ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံအတွက် ပေးသွင်းရသည့် ငွေကြေး ကို ဆိုသည်။
(င)    နစ်နာသူ ဆိုသည်မှာ အာမခံထားသည့် စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သေဆုံးသူ၏တရားဝင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူလည်း ပါဝင်သည်။
(စ)    ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ လူမှအပ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန် အပါအဝင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အခြားပစ္စည်းများနှင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ)    နစ်နာကြေး ဆိုသည်မှာ နစ်နာသူသို့ထုတ်ပေးရန် မြန်မာ့အာမခံက သတ်မှတ်သော ငွေကြေးကိုဆိုသည်။
(ဇ)    မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စက်တပ်ယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.