မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၂)
စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်များ

၃။    စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် -
(က)    မိမိ၏စက်တပ်ယာဉ်ကို မြန်မာ့အာမခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ အရ မြန်မာ့အာမခံတွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ မထားမနေရထားရှိရမည်။
(ခ)    မိမိ၏ စက်တပ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်သည့်အခါ မြန်မာ့အာမခံကသတ်မှတ်သော ပရီမီယံကို မြန်မာ့အာမခံ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်လွှဲအပ်ထားသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။
(ဂ)    မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိလိုလျှင် မြန်မာ့အာမခံ သို့လျှောက်ထားရမည်။
(ဃ)    မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ကင်းလွတ်ခွင့်မပြုသောကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ကျသင့်သည့် ပရီမီယံနှင့်ဒဏ်ကြေးကို မြန်မာ့အာမခံသို့ တစ်ပေါင်းတည်းပေးသွင်းရမည်။
၄။    စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် -
(က)    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံထားရှိရန် ပျက်ကွက်လျှင် မြန်မာ့အာမခံက သတ်မှတ် ထားသည့်ပရီမီယံနှင့် ဒဏ်ကြေးတို့ကို မြန်မာ့အာမခံသို့ တစ်ပေါင်းတည်းပေးသွင်းရမည်။
(ခ)    စက်တပ်ယာဉ်ထိခိုက်မှုဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းနှင့် မြန်မာ့အာမခံသို့အကြောင်းကြားရမည်။

၅။    ပရီမီယံပေးသွင်းထားခြင်းမရှိသော စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် သူတစ်ပါးသေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် နစ်နာကြေးထုတ်ပေးရန်ရှိပါက ထိုစက်တပ် ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ပရီမီယံ၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို မြန်မာ့အာမခံသို့ ပေးသွင်းရမည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.