မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၃)
နစ်နာသူ၏တာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

၆။    စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့်သူတစ်ပါးဖြစ်စေ၊ အာမခံထားသူဖြစ်စေ သေဆုံးလျှင်၊ ဒဏ်ရာရလျှင် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလျှင် နစ်နာသူသည် နစ်နာကြေးရရှိရန် မြန်မာ့အာမခံက သတ်မှတ် ထားသောပုံစံများဖြင့် အောက်ပါကာလအတွင်း မြန်မာ့အာမခံသို့လျှောက်ထားရမည် -

    (က)    သေဆုံးလျှင် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးသည့်နေ့မှ ၁၂လ၊
    (ခ)    ဒဏ်ရာရလျှင် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ ၂၄ လ၊
    (ဂ)    ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလျှင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ ၁၂ လ။

၇။    နစ်နာသူသည် -    
    (က)    မြန်မာ့အာမခံကသတ်မှတ်သည့် နစ်နာကြေးနှုန်းအတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
    (ခ)    နည်းဥပဒေ ၆ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာ့အာမခံသို့ လျှောက်ထားခြင်းမပြုနိုင်ပါက ထိုသို့လျှောက်ထားခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကတိသစ္စာပြုလွှာ သို့မဟုတ် ကျမ်းကျိန်လွှာပြုလုပ်၍ မြန်မာ့ အာမခံသို့ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ)    နစ်နာကြေးတောင်းခံရာတွင် သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်း မရရှိသည့်ကိစ္စ၌ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ ၂၄ လပြည့်ပြီးမှသာ နစ်နာကြေးရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဃ)    နစ်နာကြေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ့အာမခံကချမှတ်သည့်အမိန့်ကို ကျေနပ်မှု မရှိလျှင် ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.