မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၄)
မြန်မာ့အာမခံ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၈။    မြန်မာ့အာခံသည် -
(က)    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံထားရှိခြင်း၊ နစ်နာကြေး လျှောက်ထားခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ)    ပြည်ပမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ပြည်ပသို့ထွက်ခွာသည့် စက်တပ်ယာဉ်များအတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံထား ရှိခြင်း၊ နစ်နာကြေးထုတ်ပေးခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပြည်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဂ)    နစ်နာကြေးလျှောက်ထားသည့်ကိစ္စကို စိစစ်၍ နစ်နာကြေးထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဃ)    နစ်နာကြေးလျှောက်ထားသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်သူများအား မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်းပြုနိုင်သည်။
(င)    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနှင့် သက်ဆိုင်သော ပရီမီယံနှုန်း၊ နစ်နာကြေးနှုန်း၊ ဒဏ်ကြေးနှုန်းနှင့် ကော်မရှင်နှုန်းတို့ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ နစ်နာကြေးနှုန်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်ရမည်။
(စ)    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံထားရှိရန် ပျက်ကွက်သူအား သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ကြေးတပ်ရိုက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဆ)    ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာသော သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းသွားလာ သော ပြည်ပစက်တပ်ယာဉ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်းနှင့် နစ်နာကြေးနှုန်းများကို နိုင်ငံခြားသုံးငွေ သို့မဟုတ် မြန်မာငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများနှင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ နစ်နာကြေးနှုန်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏သဘော တူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်ရမည်။
(ဇ)    ပြည်ပမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာသော သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းသွားလာသော ပြည်ပစက်တပ်ယာဉ်အတွက် ပရီမီယံကို နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ကောက်ခံနိုင်သည်။

 

၉။    မြန်မာ့အာမခံသည် နစ်နာသူအား နစ်နာကြေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ထုတ်ပေးရမည် -
    (က)    သေဆုံးသူ၏ -
        (၁)    တရားဝင်ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် ဇနီး၊
        (၂)    သားသမီးများ (ကိတ္တိမမွေးစားသားအမီး အပါအဝင်)၊
        (၃)    မိဘ၊
        (၄)    ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊
    (၅)    ညီအစ်ကိုမောင်နှမ မရှိလျှင် သေဆုံးသူ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူ၊
    (၆)    နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၅) အရ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်း  ပွားမှုဖြစ်ပွားပြီး ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါက စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ နစ်နာကြေးရထိုင်သူ။
ရှင်းလင်းချက် ။    ။    သေဆုံးသူသည် ဘာသာ၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာ၊ သာသနာ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်သူအား ထုတ်ပေးရမည်။
(ခ)    ဒဏ်ရာရသူ၊
(ဂ)    ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသူ၊
ရှင်းလင်းချက် ။    ။ စက်တပ်ယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်သယ်ယူသော ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ နစ်နာသူနှင့်အတူပါရှိသော စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာနှင့် ခရီးသွား အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများဖြစ်စေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၀။    မြန်မာ့အာမခံသည် ပရီမီယံပေးသွင်းထားခြင်းမရှိသော စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် သူတစ်ပါး သေဆုံးလျှင်၊ ဒဏ်ရာရလျှင် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလျှင် နစ်နာကြေးကို နစ်နာသူ အားထုတ်ပေးရမည်။

၁၁။    ဤနည်းဥပဒေများအရ စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်က မြန်မာ့အာမခံသို့ပေးသွင်းရမည့် ပရီမီယံ၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်လျှင် မြန်မာ့အာမခံသည် မြေခွန်မပြေ ကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရတောင်းခံခွင့်ရှိသည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.