မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၅)
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ တာဝန်များ

၁၂။    စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် သူတစ်ပါးဖြစ်စေ၊ အာမခံထားသူဖြစ်စေ သေဆုံးလျှင်၊ ဒဏ်ရာ ရလျှင် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလျှင် သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသည် -
(က)    ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ပေး၍ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာသို့ ချက်ချင်း သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုစေရမည်။
(ခ)    အောက်ပါအချက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက် သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် မြန်မာ့ အာမခံသို့ အမြန်ဆုံးကြောင်းကြားရမည် -
    (၁)    ရဲစခန်း ပထမသတင်းပေး တိုင်ချက်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ၊
    (၂)    ထိခိုက်မှုဖြစ်သည့်နေရာ၊ ဖြစ်ပွားပုံအကျဉ်းချုပ်၊
    (၃)    ထိခိုက်မှုဖြစ်သည့် ယာဉ်အမှတ်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် တို့၏ အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
    (၄)    သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူ၊ ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသူ၏ အမည်၊ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
    (၅)    ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိလျှင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည့် ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ခန့်မှန်း တန်ဖိ်ုး၊
    (၆)    ထိခိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.