မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၅)
မြန်မာ့အာမခံ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၂။    မြန်မာ့အာမခံ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)    ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ အခြားသင့်လျော်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ)    ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များခန့်ထားခြင်း၊
(ဂ)    မိမိလက်ခံဆောင်ရွက်သော အာမခံလုပ်ငန်းအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကိုဖြစ်စေ ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ တစ်ဆင့်အာမခံထားရှိခြင်း၊
(ဃ)    ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ၊ ဒီဘင်ချာစာချုပ်များ၊ ရှယ်ယာများ၊ ငွေစု လက်မှတ်များ ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊
(င)    ပရီမီယံနှုန်းထားများ၊ ပေါ်လစီစည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားအာမခံ ကုမ္ပဏီများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)    အာမခံထားရှိသဖြင့် ပရီမီယံအဖြစ်ရရှိလာသည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများကို လက်ခံ ခြင်း၊
(ဆ)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် အာမခံထားရှိသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် လျော်ကြေးပေးရန်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ)    ပရီမီယံနှုန်း၊ နစ်နာကြေးနှုန်း၊ လျော်ကြေးနှုန်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကို အကြောင်းပြု သည့် အပိုပရီမီယံနှုန်း၊ လျော်ကြေးမဲ့ဆု၊ မေတ္တာရှိ ပေးလျော်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ကော်မရှင်နှုန်း၊ အသက်အာမခံချေးငွေနှင့် အတိုးနှုန်း၊ အသက်အာမခံ အမ်းငွေနှင့် စာရင်းပိတ်နှုန်းများကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စျ)    အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကို အခါအားလျော်စွာ အာမခံသချင်္ာနည်းဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ် ခြင်း၊ ထိုသို့ တန်ဖိုးဖြတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အာမခံသချင်္ာပညာရှင်ကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊
(ည)    အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကို အာမခံသချင်္ာနည်းဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်ရာတွင် အကျိုး အမြတ်ရှိကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက ယင်းအကျိုးအမြတ်ကို ရထိုက်ခွင့်ရှိသော အာမခံထားသူများသို့ ခွဲဝေပေးခြင်း၊
(ဋ)    မိမိတစ်ဦးတည်းကသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော အာမခံလုပ်ငန်းများတွင် အကျုံးဝင်သော သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလုပ်ငန်းနှင့် တစ်ဆင့်အာမခံလုပ်ငန်း များမှအပ အခြားအာမခံလုပ်ငန်း တစ်မျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပိုသော အာမခံလုပ်ငန်းများကို ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော အခြားကုမ္ပဏီများအား လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခြင်း၊
(ဌ)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ပေးချေရန် လိုအပ်သော တစ်ဆင့်အာမခံပရီမီယံ၊ ပေးချေရ မည့်လျော်ကြေး၊ အာမခံတင်သွင်းငွေ၊ တရားစရိတ်၊ တံဆိပ်ခေါင်းဖိုး၊ ရှေ့နေခ၊ စစ်ဆေးခ၊ လုပ်ငန်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် အခြားစရိတ်များအတွက် တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားငွေကို သုံးစွဲခြင်း၊
(ဍ)    အာမခံပညာ စဉ်ဆက်မပြတ် ခေတ်မီတိုးတက်စေရေးအတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.