မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၆)
အာမခံထားရှိခြင်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးခြင်း

၁၃။    အစိုးရဝန်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော အသက်အရွယ်နှင့် လစာနှုန်းထားများအရ မြန်မာ့အာမခံ၌ အသက်အာမခံ မထားမနေရ ထားရှိရမည်။

၁၄။    အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးသည် အရွယ်မရောက်သေးသူတစ်ဦးအတွက် အသက်အာမခံ ထားရှိနိုင်သည်။

၁၅။    စက်တပ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်များသည် မြန်မာ့အာမခံ၌ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ မထားမနေရ ထားရှိရမည်။

၁၆။    နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေနိုင် သော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာ့အာမခံ၌ အထွေထွေနစ်နာဆုံးရှုံးမှုပေးလျော်ရန်အာမခံ မထားမနေရ ထားရှိရမည်။

၁၇။    ပုဒ်မ ၁၆ အရ အထွေထွေနစ်နာဆုံးရှုံးမှုပေးလျော်ရန်အာမခံ မထားမနေရ ထားရှိရမည့် လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၈။    နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတော်၏ မတည်ရင်းနှီးငွေ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ယင်းအထက်ပါဝင်သော လုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့ထားလိုသည့် အာမခံအမျိုးအစားမှာ မြန်မာ့ အာမခံက လက်ခံဆောင်ရွက်နေသည့် အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါက မြန်မာ့အာမခံ၌သာ အာမခံ ထားရှိရမည်။

၁၉။    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း သော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာ့အာမခံက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် အာမခံအမျိုးအစားများကို မြန်မာ့အာမခံ၌သာ အာမခံထားရှိရမည်။ သို့ရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးသည် ဖော်ပြပါ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများက ထားရှိရမည့် အာမခံအမျိုး အစားများအနက် တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာ အာမခံထားရှိ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုနိုင်သည်။

၂၀။    တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပြဌာန်းပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့် အသက်အာမခံပေါ်လစီတိုင်းအတွက် အာမခံထားသူက လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူသာလျှင် အကျိုးခံစား ခွင့်ရရှိစေရမည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.