မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၇)
မတည်ငွေရင်းနှင့် အမြတ်ခွဲဝေမှု

၂၁။   (က)    နိုင်ငံတော်သည် မြန်မာ့အာမခံ၏ တစ်ဦးတည်းသော အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် ဖြစ်ရမည်။ မြန်မာ့အာမခံ၏ ခွင့်ပြု မတည်ငွေရင်းသည် ကျပ်သန်းပေါင်း (၃၀၀) ဖြစ်သည်။ ယင်းအနက် ကျပ်သန်း (၁၅၀)ကို နိုင်ငံတော်က ထည့်ဝင်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ ကျန်ရှိသော ခွင့်ပြု မတည်ငွေရင်းကို နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သလို ထည့်ဝင်နိုင် သည်၊
(ခ)    မြန်မာ့အာမခံ၏ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းနှင့် ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းတို့ကို အစိုးရ ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

၂၂။    မြန်မာ့အာမခံတွင် အောက်ပါရန်ပုံငွေများ ထားရှိရမည် -
(က)    အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေ၊
(ခ)    အသက်အာမခံလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေ၊
(ဂ)    အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေ။

၂၃။    အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေတွင် အောက်ပါငွေများ ထည့်သွင်းရမည် -
(က)    နိုင်ငံတော်က ကနဦးထည့်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း (၅၀)၊
(ခ)    အသက်အာမခံလုပ်ငန်းအား အာမခံသချင်္ာနည်းဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်ပြီး အမြတ်ခွဲဝေ ငွေမှ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသောငွေ၊
(ဂ)    အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်း တစ်ခုစီ၏ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုငွေမှ အာမခံလုပ်ငန်း ရန်ပုံငွေများ ထည့်ဝင်ပြီး ကျန်ငွေ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောငွေ။

၂၄။    အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေသို့ ထည့်ဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုးမြှင့် နိုင်သည်။ အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်းသည် မြန်မာ့အာမခံ၏ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း ထက် ကျော်လွန်နိုင်သည်။

၂၅။    အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ရန်ပုံငွေတွင် အောက်ပါငွေများ ထည့်သွင်းရမည် -
(က)    နိုင်ငံတော်က ကနဦးထည့်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း (၆၀၀)၊
(ခ)    အသက်အာမခံလုပ်ငန်း၏ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကုန်ကျစရိတ်နုတ်ပယ်ပြီး ပိုမိုငွေ။

၂၆။    အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်း ရန်ပုံငွေတွင် အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းများ၏ ပိုငွေမှ လုပ်ငန်းရပ်အလိုက် နှစ်စဉ်အာမခံပရီမီယံရငွေ၏ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသော ငွေပမာဏ သို့မဟုတ် ထိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပိုငွေသည် နှစ်စဉ်အာမခံပရီမီယံရငွေ၏ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်မီခဲ့ သော် ပိုငွေအားလုံးကို ထည့်သွင်းရမည်။

၂၇။    မြန်မာ့အာမခံသည် အသက်အာမခံလုပ်ငန်းအတွက် အသက်အာမခံသချင်္ာနည်းဖြင့် တန်ဖိုး ဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အမြတ်ငွေများအနက် အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေသို့ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ထည့်သွင်းပြီးနောက် ပိုငွေ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို အသက်အာမခံပေါ်လစီရှင် များသို့ ခွဲဝေပေးရမည်။

၂၈။    မြန်မာ့အာမခံသည် အာမခံလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေများ ထည့်ဝင်ပြီးနောက် ကျန်ရှိသော အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏ ပိုငွေမှ အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေသို့ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ထည့်ဝင်ပြီး ပိုငွေကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရသို့ ပေးသွင်းရမည်။

၂၉။    မြန်မာ့အာမခံသည် အာမခံလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းအလိုက် လိုငွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော် ပထမဦးစွာ လုပ်ငန်းအလိုက် အာမခံရန်ပုံငွေမှ သုံးစွဲရမည်။ အာမခံရန်ပုံငွေမှ မလုံလောက်ခဲ့သော် သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှ ကျခံရမည်။ သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှ မလုံလောက်ခဲ့သော် ထုတ်ပေးရန်ကျန်ရှိသော ပေါ်လစီငွေများအတွက် နိုင်ငံတော်က တာဝန်ခံရမည်။

၃၀။    မြန်မာ့အာမခံသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်မည့်လှည့်ပတ်သုံးစွဲငွေကို မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတွင် သော်လည်းကောင်း၊ စာရင်းဖွင့်လှစ် အပ်နှံရမည်။
၃၁။    မြန်မာ့အာမခံသည် -
(က)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် အာမခံလက်ခံခြင်း၊ ပေးလျော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေစာရင်းတွင် ကနဦးစာရင်းဖွင့် အဖြစ် ကျပ်ငွေ(၅)သန်းနှင့်ညီမျှသော နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုထည့်သွင်း၍ လုပ်ငန်းအတွက် ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွက် ပေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင် သည်။
(ဂ)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရန် လက်ကျန်ငွေ လုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါ အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထပ်မံဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.