မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း(၈)
ငွေစာရင်းများနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

၃၂။    မြန်မာ့အာမခံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်သည် နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။

၃၃။    မြန်မာ့အာမခံသည် မိမိ၏စာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။

၃၄။   (က)    မြန်မာ့အာမခံသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းကို ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်ရမည်၊
(ခ)    စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နှစ်ချုပ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို မြန်မာ့အာမခံ၏ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၆ လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရ မည်။
(ဂ)    မြန်မာ့အာမခံသည် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.