မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အခန်း (၆)
အထွေထွေ

၁၃။    မြန်မာ့အာမခံသည် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့က ၁၉၆၄ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ မြန်မာ့အာမခံတွင် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံထားရှိရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၄။    အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်သည့်သေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း အတွက် နစ်နာကြေးထုတ်ပေးရန် မြန်မာ့အာမခံ၌ တာဝန်မရှိစေရ -
(က)    သေဆုံးသူ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရသူက မိမိကိုယ်ကိုမိမိ သေဆုံးစေရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရစေရန် တမင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသူက မိမိပစ္စည်းပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေရန် တမင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ)    စစ် သို့မဟုတ် စစ်အသွင်နှင့် အလားတူဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊
(ဂ)    သပိတ်မှောက်ခြင်း၊
(ဃ)    အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း၊
(င)    ပုန်ကန်သောင်းကျန်းသူက အန္တရာယ်ပြုခြင်း၊

၁၅။    ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံသည် သူတစ်ပါးဖြစ်စေ၊ အာမခံ ထားသူဖြစ်စေ စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့်သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် နစ်နာသူသို့ ဆေးအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပေးရမည်။

၁၆။    ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာ့အာမခံက ဤနည်းဥပဒေများပါ ပြဌာန်းချက်များကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ လိုအပ်သော အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

၁၇။    မည်သူမဆို သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနစ်နာကြေးကို မြန်မာ့အာမခံထံမှ မသမာသောနည်း ဖြင့်ထုတ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ယူရန် အားထုတ်ခြင်း  သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်းပြုလျှင် တည်ဆဲ ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

၁၈။    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနည်းဥပဒေများ (၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နည်းဥပဒေ များ အမှတ် ၄ ) ကို ဤနည်းဥပဒေများဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။


                                                                                                                                                                                                                          (ဗိုလ်ချုပ် လှထွန်း)
                                                                                                                                                                                                                                 ဝန်ကြီး

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.