မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အသက်အာမခံ
စုပေါင်းအသက်အာမခံ
သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ
မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ
အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါ ထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ
ကျန်းမာရေးအာမခံ (New Version)
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ နှင့် နစ်နာကြေးများ
နယ်စပ်ဒေသတွင်ကောက်ခံမည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာပြီးအခြားတတိယနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသည့်ယာဉ်များအတွက် အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ
အာဆီယံ သဘောတူစာချူပ် Protocol-5 နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန
ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ
ခရီးသွားအာမခံ
မီး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန
အင်ဂျင်နီယာအာမခံ
အမျိုးမျိုးအာမခံ
ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
အပ်ငွေအာမခံ
ချေးငွေအာမခံ
တစ်ဆင့်အာမခံ
မီးအာမခံပရီမီယံနှုန်းထား (%) ဇယား- နောက်ဆက်တွဲ(က)
မီးအာမခံအပိုအကာအကွယ်နှုန်းများ - နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံနှုန်းထားများ - နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)


မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော

အသက်အာမခံလုပ်ငန်းများ

 

(၁) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ

(၂) တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ

(၃) ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ

(၄) စုပေါင်းအသက်အာမခံ

(၅) သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ

(၆) မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ

(၇) မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ

(၈) အားကစားသမားများကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ

(၉) ကျန်းမာရေးအာမခံ

 

ကိုယ်စားလှယ်များဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသောအသက်အာမခံလုပ်ငန်းများနှင့်ကော်မရှင်နှုန်း

 

(၁) ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံလုပ်ငန်း   (ပ) နှစ် ၂၀% ၊ ကျန်နှစ် ၅%

(၂) စုပေါင်းအသက်အာမခံလုပ်ငန်း                           ၁၅%

(၃) မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံလုပ်ငန်း                     ၈%

(၄) ကျန်းမာရေးအာမခံလုပ်ငန်း                               ၁၀%

 

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ

 

၁၉၉၃ ခုနှစ် ၊ မြန်မာ့အာမခံဥပဒေအခန်း(၆) ၊ ပုဒ်မ(၁၃) အရပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည် မထား မနေရထားရှိရပါမည်။

-  အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၅၅)နှစ်အထိရှိသောပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

- အသက် (၅၀) နှစ်မပြည့်သေးသည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတိုင်း မထားမနေရထားရှိရမည့် အသက် အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

          -  အသက် (၅၀) နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် ဝန်ထမ်းများမှာမူကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

          -  အာမခံထားငွေအများဆုံးကျပ်သန်း (၃၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

          - အာမခံသက်တမ်းအာမခံထားငွေပေါ်မူတည်၍ ပရီမီယံတွက်ချက်ပါသည်။

-  အသက်(၁၈)နှစ်မှ အသက်(၅၀)နှစ်အထိ၊ အာမခံထားငွေကျပ် (၁)သန်းအထိဆေးစစ်ခြင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် လက်ခံပါသည်။

- အသက် (၅၀)နှစ်အထက်ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထားငွေကျပ်(၁)သန်းအထက် ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးစစ်ရပါမည်။

   (X-rays,E.C.G,Ultra Sound, ဆီးချို/သွေးချို၊ ဘီပိုး/စီပိုးဆေးစစ်ချက်များအားတင်ပြ ရပါမည်။)

- အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများအခန်း(၂)၊အပိုဒ်(၃)အရဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ပရီမီယံငွေသည် လစာ၏ ၁၅% ထက်မကျော်လွန်စေရပါ။

- အာမခံထားငွေကျပ် ၁၀၀၀၀/-လျှင် လစဉ်ပရီမီယံအနည်းဆုံးကျပ် (၁၈.၄၀)မှ အများဆုံးကျပ် (၁၇၃.၉၂) ပေးသွင်းရပါမည်။

 

တပ်မတော်သားအသက်အာမခံ

 

၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေအခန်း(၆)၊ပုဒ်မ(၁၃)အရတပ်မတော်သားများသည် မထားမနေရထားရှိရပါမည်။

-    အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၅၅) နှစ်အထိရှိသောတပ်မတော်အရာရှိနှင့် စစ်သည်များမထားမနေရထားရှိ ရမည့် အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

- အာမခံထားငွေအများဆုံးကျပ်သန်း (၃၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

- အာမခံထားငွေကျပ် (၁) သန်းအထိဆေးစစ်ခြင်းကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် လက်ခံပါသည်။

- အာမခံထားငွေကျပ် (၁) သန်းအထက်ကျော်ပါကအထူးကုဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးစစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(X-rays,E.C.G,Ultra Sound, ဆီးချို/သွေးချို၊ ဘီပိုး/စီပိုးဆေးစစ်ချက်များအားတင်ပြရပါမည်။)

- အာမခံသက်တမ်းကို (၅) နှစ်၊ (၁၀) နှစ်၊ (၁၅) နှစ် စသည်ဖြင့် ထားရှိနိုင်ပါသည်။

- ပရီမီယံစတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့သည် အာမခံစသည့်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။

 

 

ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ

 

  • ပြည်သူပြည်သားတစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိဆန္ဒအလျှောက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။

- အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၅၅) နှစ်အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

- အာမခံထားငွေအနည်းဆုံးကျပ် ၅၀၀၀၀/- မှ အများဆုံးကျပ်သန်း (၃၀) အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

- အာမခံထားသူတိုင်းအထူးကုဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးစစ်ရပါမည်။

  (X-rays,E.C.G,Ultra Sound, ဆီးချို/သွေးချို၊ ဘီပိုး/စီပိုးဆေးစစ်ချက်များအားတင်ပြရပါမည်။)

- ပရီမီယံကို ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၁ နှစ်စသည်ဖြင့် အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

- အာမခံသက်တမ်းကို (၅) နှစ်၊ (၁၀) နှစ်၊ (၁၅) နှစ် စသည်ဖြင့် ထားရှိနိုင်ပါသည်။

- ပရီမီယံစတင်ပေးသွင်းသည့်နေ့သည် အာမခံစသည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။

- အာမခံထားငွေကျပ် ၅၀၀၀၀/- ၊အာမခံသက်တမ်း(၅)နှစ်ထားရှိပါကအသက်အပိုင်းအခြားအရ (၁) နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးပရီမီယံကျပ် (၁၀၂၃၇.၅၀) မှ အများဆုံးကျပ် (၁၀၈၇၀.၀၀) ပေးသွင်းရ ပါမည်။

- အာမခံကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ပြည်သူပြည်သားအာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

- ကိုယ်စားလှယ်ကော်မရှင် ပနှစ် ၂၀% ၊ ကျန်နှစ် ၅%

အာမခံစာချုပ်တံဆိပ်ခေါင်း

                                                                                        တံဆိပ်ခေါင်း

  • အာမခံထားငွေကျပ် ၂၅၀၀၀ အထိ                                              =    ကျပ် ၁၀/-
  • အာမခံထားငွေကျပ် ၂၅၀၀၀ အထက်မှ ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ             =    ကျပ် ၂၀/-
  • အာမခံထားငွေကျပ် ၅၀၀၀၀/-အထက်မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/-အထိနှင့်    =    ကျပ် ၃၀/-

ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ပြည့်တိုင်း

 

အသက်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သောအကျိုးခံစားခွင့်များ

 

  • ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံတွင် အမ်းငွေ၊ နှစ်စေ့၊သေဆုံး၊ချေးငွေ၊ တန်ဘိုးလျော့၊ ထာဝစဉ် မစွမ်းမသန် တောင်းခံငွေများထုတ်ပေးခြင်း
  • ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံတွင် အမ်းငွေ၊ နှစ်စေ့၊ သေဆုံး၊ချေးငွေ၊ စာရင်းပိတ်၊ ထာဝစဉ် မစွမ်းမသန် တောင်းခံငွေများထုတ်ပေးခြင်း
  • တပ်မတော်ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံတွင် အမ်းငွေ၊ နှစ်စေ့၊ သေဆုံး၊ ချေးငွေ၊ တန်ဘိုးလျော့၊ ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်တောင်းခံငွေများထုတ်ပေးခြင်း

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.